Krakowski Klub Jiu Jitsu Banzai
Sensei Przemysław Sikora

 

REGULAMIN  ZAJĘĆ JIU JITSU 

 1. Wszyscy uczestnicy zajęć Jiu-jitsu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 2. Do udziału w zajęciach dopuszczani są wyłącznie uczestnicy którzy: 
 3. nie posiadają przeciwwskazań do ćwiczeń Jiu-jitsu/samoobrony (oświadczenie rodzica/opiekuna, w szczególnych przypadkach trener może wymagać oświadczenia od lekarza specjalisty), 
 4. dokonali w terminie opłaty – za zajęcia. 
 5. Zajęcia odbywają się systemem całorocznym (ciągłym) z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień), przerw świątecznych, ferii zimowych oraz dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że pojawi się osobna informacja i grafik na ten okres. 
 6. Ćwiczący zobowiązani są do przestrzegania higieny osobistej. Paznokcie powinny być obcięte, a długie włosy gładko zaczesane i spięte, wszelka biżuteria (kolczyki, zegarki, łańcuszki itp.) zdjęte. 
 7. Ćwiczenia odbywają się w strojach przeznaczonych dla danej Sztuki Walki, lub w przypadku jego braku w stroju sportowym. Nie ma możliwości ćwiczenia w stroju codziennym oraz odzieży zawierającej ostre elementy jak guziki, zamki itp. 
 8. Obowiązki ćwiczących w Sali: 
 9. należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom prowadzącego zajęcia, 
 10. szanować uczestników ćwiczeń, a przede wszystkim starszych stopniem, 
 11. przestrzegać tradycji i etykiety Jiu-jitsu, 
 12. szanować sprzęt do ćwiczeń i używać zgodnie z przeznaczeniem, 
 13. telefony komórkowe należy wyciszyć na czas treningu. 
 14. Czynności zabronione na sali: 
 15. Samowolne opuszczanie sali lub włączanie się do ćwiczeń, 
 16. rozmowy bez zezwolenia prowadzącego, 
 17. posiadanie przedmiotów stwarzających zagrożenie dla ćwiczących (zegarki, naszyjniki, kolczyki itp.), 
 18. spożywanie posiłków, 
 19. używanie sprzętu sportowego oraz innego znajdującego się na sali niezgodnie z przeznaczeniem, 
 20. wnoszenia na salę przedmiotów niebezpiecznych: noży, pałek, szklanych butelek itp. 
 21. Ćwiczący przestrzegający regulaminu, wyróżniający się systematyczną praca i zaangażowaniem w pracy sekcji (udział w seminariach, wyjazdach, zawodach sportowych) może na wniosek prowadzącego sekcje zostać nagrodzony. 
 22. Nagrody: 

możliwość wcześniejszego zdawania na stopień kyu, 

skrócenie okresu ćwiczeń do egzaminu na stopień kyu, 

dopuszczenie do egzaminu na więcej niż jeden stopień kyu, 

częściowe lub całkowite sfinansowanie obozu sportowego, 

nagroda rzeczowa. 

23.Ćwiczący nieprzestrzegający regulaminu, nieszanujący zasad etycznych Jiu-Jitsu, może zostać ukarany przez prowadzącego zajęcia w formie ustalonej w punkcie 11. 

Kary: 

upomnienie ustne, 

wykluczenie z treningu, 

zawieszenie w treningach bez zwrotu opłaty za zajęcia, 

degradacja stopnia 

wykluczenie z Klubu bez zwrotu opłaty za zajęcia. 

24.Młodzież ucząca się (nieletnia) zobowiązana jest do osiągania pozytywnych ocen w szkole, wobec osób niestosujących się do powyższego zalecenia prowadzący może zastosować kary wg. punktu 11. 

25.Uczestnicy ponoszą pełna odpowiedzialność finansową za wyrządzone przez siebie szkody. Wszystkie spory wynikające z zaistniałych nieszczęść reguluje przepisami Kodeks Cywilny. 

26.Klub ma prawo fotografowania i rejestrowania uczestników zajęć dla celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów klubu, w tym także niezamierzonego utrwalania wizerunku członków klubu o ile ww. działanie klubu nie narusza praw i wolności członków. Uczestniczący w zajęciach i jego opiekun prawny wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich i rozpowszechnianie wizerunku. 

 

UWAGA! Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go. 

Leave a Comment