Regulamin zajęć

REGULAMIN ZAJĘĆ JIU JITSU

1. Wszyscy uczestnicy zajęć Jiu-jitsu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu

Do udziału w zajęciach dopuszczani są wyłącznie uczestnicy którzy :

a) przedstawili aktualne badania lekarskie dopuszczające do ćwiczeń Jiu-jitsu (lub samoobrony)
b) dokonali w terminie opłaty
- za zajęcia
- składki na ubezpieczenie NNW

3. Zajęcia odbywają się systemem całorocznym (ciągłym) z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień)

4. Ćwiczący zobowiązani są do przestrzegania higieny osobistej. Paznokcie powinny być obcięte, a długie włosy gładko zaczesane i spięte.

5. Ćwiczenia odbywają się wyłącznie w strojach przeznaczonych dla danej Sztuki Walki

6. Obowiązki ćwiczących w sali:

a) należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom prowadzącego zajęcia,
b) szanować uczestników ćwiczeń a przede wszystkim starszych stopniem,
c) przestrzegać tradycji i etyki Jiu-jitsu,
d) szanować sprzęt do ćwiczeń i używać zgodnie z przeznaczeniem,
e) telefony komórkowe należy wyciszyć na czas treningu

7. Czynności zabronione na sali:

a) samowolne wychodzenie lub włączanie się do ćwiczeń,
b) rozmowy bez zezwolenia prowadzącego,
c) posiadanie przedmiotów stwarzających zagrożenie dla ćwiczących (zegarki, naszyjniki, kolczyki itp.).

8. Ćwiczący przestrzegający regulaminu, wyróżniający się systematyczna praca i zaangażowaniem w pracy sekcji (udział w seminariach, wyjazdach, wycieczkach) może na wniosek prowadzącego sekcje zostać nagrodzony

9. Nagrody

a) możliwość wcześniejszego zdawania na stopień kyu
b) skrócenie okresu ćwiczeń do egzaminu na stopień kyu
c) dopuszczenie do egzaminu na więcej stopni kyu niż jeden wzwyż
d) częściowe lub całkowite sfinansowanie udziału w seminarium
e) częściowe lub całkowite sfinansowanie obozu sportowo rekreacyjnego
f) karta bezpłatnego uczestnictwa w treningach
- jednomiesięczna
- dwumiesięczna
- trzymiesięczna
- sześciomiesięczna
- roczna
g) nagrody rzeczowe

10. Ćwiczący nie przestrzegający regulaminu, nie szanujący zasad etycznych Jiu-Jitsu, może zostać ukarany przez prowadzącego zajęcia w formie ustalonej w punkcie 11

11. Kary:

a) upomnienie ustne
b) wykluczenie z treningu
c) zawieszenie w treningach
d) wykluczenie z Klubu bez zwrotu wpłaty za zajęcia

12. Młodzież ucząca się (nieletnia) zobowiązana jest do osiągania pozytywnych ocen w szkole, wobec osób niestosujących się do powyższego zalecenia prowadzący może zastosować kary wg. punktu 11

13. Uczestnicy ponoszą pełna odpowiedzialność finansowa za wyrządzone przez siebie szkody.

14.Klub jest uprawniony do fotografowania uczestników zajęć dla celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów klubu w tym także niezamierzonego utrwalania wizerunku członków klubu o ile ww.działanie klubu nie narusza praw i wolności członków.Uczestniczący w zajęciach i jego opiekun prawny wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich i rozpowszechnianie wizerunku.

15.Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go

Copyright © 2018 Banzai. Designed by Przemo.