Regulaminy

Regulamin opłat za zajęcia Jiu-jitsu w Klubie Banzai
1. Składka miesięczna wynosi 150zł przy uczęszczaniu na zajęcia 2 razy w tygodniu oraz 100zł przy uczęszczaniu na zajęcia 1
raz w tygodniu.
2. Wysokość składki jest stała, nie zależy od ilości odbytych miesięcznie treningów.
3. Klub nie zwraca i nie odlicza składki proporcjonalnie za nieobecność dziecka na zajęciach.
4. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z powodu nieobecności instruktora lub trenera , bądź zajęć odwoływanych
przez jednostki w których prowadzone są zajęcia.
5. W przypadku absencji w treningach wynoszącej 3 tygodnie lub dłużej (choroba, wyjazd, wakacje lub inne przypadki
losowe) obowiązuje ulgowa opłata w wysokości 50 zł . (Po wcześniejszym złożeniu prośby pisemnej na maila
banzai.krakow@gmail.com
6. Nieopłacenie składki za 2 miesiące powoduje skreślenie z listy
7. Składka miesięczna, płatna do 10 każdego, bieżącego miesiąca.
8. Brak wpłaty do 10. danego miesiąca skutkuje dodatkową opłatą w kwocie 30 zł, kolejny miesiąc zwłoki + 50zł.
9. W przypadku rezygnacji z treningów obowiązuje 1miesięczne wypowiedzenie.
10. Opłata wpisowa dla nowych uczestników wynosi 100zł, płatna gotówką, do trenera prowadzącego, przy zapisie (zawiera
koszulkę klubową).
11. Opłata członkowska dla kontynuujących wynosi 50 zł płatna gotówką, do trenera prowadzącego.
12. W przypadku, gdy uczestnik chce rozpocząć zajęcia w sekcji już po rozpoczęciu „miesiąca treningowego” (np. 15 dnia
miesiąca), opłaca miesiąc przyszły oraz treningi dzielące go od tego miesiąca.
13. Opłata za 1 trening poza abonamentem wynosi 30zł.
14. Zniżka za rodzeństwo wynosi 20 zł.
15. Dla nowych uczestników PIERWSZY TRENINGI BEZ OPŁAT.
16. Istnieje możliwość dokonywania opłaty przelewem (zakładka kontakt na stronie internetowej).
UWAGA! Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.


REGULAMIN OGÓLNY ZAJĘĆ JIU JITSU
1. Wszyscy uczestnicy zajęć Jiu-jitsu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Do udziału w zajęciach dopuszczani są wyłącznie uczestnicy, którzy:
a. nie posiadają przeciwwskazań do ćwiczeń Jiu-jitsu oświadczenie rodzica/opiekuna, w oraz oświadczenia od
lekarza specjalisty.
b. dokonali w terminie opłaty – za zajęcia.
3. Zajęcia odbywają się systemem całorocznym (ciągłym) z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień), przerw
świątecznych, ferii zimowych oraz dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że pojawi się osobna informacja i grafik na ten
okres.
4. Ćwiczący zobowiązani są do przestrzegania higieny osobistej. Paznokcie powinny być obcięte, a długie włosy gładko
zaczesane i spięte, wszelka biżuteria (kolczyki, zegarki, łańcuszki itp.) zdjęte.
5. Ćwiczenia odbywają się w strojach przeznaczonych dla danej Sztuki Walki, lub w przypadku jego braku w stroju
sportowym. Nie ma możliwości ćwiczenia w stroju codziennym oraz odzieży zawierającej ostre elementy jak guziki, zamki
itp.
6. Obowiązki ćwiczących w Sali:
a. należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom prowadzącego zajęcia,
b. szanować uczestników ćwiczeń, a przede wszystkim starszych stopniem,
c. przestrzegać tradycji i etykiety Jiu-jitsu,
d. szanować sprzęt do ćwiczeń i używać zgodnie z przeznaczeniem,
e. telefony komórkowe należy wyciszyć na czas treningu.
7. Czynności zabronione na sali:
a. samowolne opuszczanie sali lub włączanie się do ćwiczeń,
b. rozmowy bez zezwolenia prowadzącego,
c. posiadanie przedmiotów stwarzających zagrożenie dla ćwiczących (zegarki, naszyjniki, kolczyki itp.),
d. spożywanie posiłków,
e. używanie sprzętu sportowego oraz innego znajdującego się na sali niezgodnie z przeznaczeniem,
f. wnoszenia na salę przedmiotów niebezpiecznych: noży, pałek, szklanych butelek itp.
8. Ćwiczący przestrzegający regulaminu, wyróżniający się systematyczną praca i zaangażowaniem w pracy sekcji (udział w
seminariach, wyjazdach, zawodach sportowych) może na wniosek prowadzącego sekcje zostać nagrodzony.
9. Nagrody:
a. możliwość wcześniejszego zdawania na stopień kyu,
b. skrócenie okresu ćwiczeń do egzaminu na stopień kyu,
c. dopuszczenie do egzaminu na więcej niż jeden stopień kyu,
d. częściowe lub całkowite sfinansowanie obozu sportowego,
e. nagroda rzeczowa.
10. Ćwiczący nieprzestrzegający regulaminu, nieszanujący zasad etycznych Jiu-Jitsu, może zostać ukarany przez
prowadzącego zajęcia w formie ustalonej w punkcie 11.
11. Kary:
a. upomnienie ustne,
b. wykluczenie z treningu,
c. zawieszenie w treningach bez zwrotu opłaty za zajęcia,
d. degradacja stopnia
e. wykluczenie z Klubu bez zwrotu opłaty za zajęcia.
12. Młodzież ucząca się (nieletnia) zobowiązana jest do osiągania pozytywnych ocen w szkole, wobec osób niestosujących się
do powyższego zalecenia prowadzący może zastosować kary wg. punktu 11.
13. Uczestnicy ponoszą pełna odpowiedzialność finansową za wyrządzone przez siebie szkody. Wszystkie spory wynikające z
zaistniałych nieszczęść reguluje przepisami Kodeks Cywilny.
UWAGA! Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.