Regulaminy

Regulamin opłat za zajęcia Jiu-jitsu w Klubie Banzai


1. Składka miesięczna wynosi 160zł przy uczęszczaniu na zajęcia 2 razy w tygodniu oraz 110zł przy uczęszczaniu na zajęcia 1
raz w tygodniu, karnet open – 200zł.
2. Wysokość składki jest stała, nie zależy od ilości odbytych miesięcznie treningów.
3. Klub nie zwraca i nie odlicza składki proporcjonalnie za nieobecność dziecka na zajęciach.
4. Składka miesięczna, płatna do 10 dnia każdego, bieżącego miesiąca.
5. Brak wpłaty do 10 dnia danego miesiąca skutkuje dodatkową opłatą w kwocie 30 zł, kolejny miesiąc zwłoki + 50zł.
6. W przypadku rezygnacji z treningów obowiązuje 1 miesięczne wypowiedzenie.
7. Opłata wpisowa dla nowych uczestników wynosi 100zł, płatna gotówką, do trenera prowadzącego, przy zapisie (zawiera
koszulkę klubową).
8. Opłata członkowska za kontunuowanie zajęć wynosi 40zł (roczna) płatna gotówką, do trenera prowadzącego.

9. W przypadku rezygnacji z zajęć przed końcem sezonu opłata członkowska/wpisowe nie jest zwracane w żadnej części.
10. W przypadku, gdy uczestnik chce rozpocząć zajęcia w sekcji już po rozpoczęciu „miesiąca treningowego” (np. 15 dnia
miesiąca), opłaca miesiąc przyszły oraz treningi dzielące go od tego miesiąca.
11. Opłata za 1 trening poza abonamentem wynosi 30zł.
12. Zniżka za rodzeństwo wynosi 20 zł, nie dotyczy treningów raz w miesiącu.

13. Zniżka dla rodziców dzieci trenujących w klubie wynosi 20zł przy jednym dziecku, 50zł przy 2 dzieci i więcej.

14. Obowiązują zniżki na Krakowską Kartę dużej rodziny w roku 2024:

     a. 1 dziecko – 10zł

     b. 2 dziecko – 15 zł

     c. 3 i kolejne dziecko – 20zł

15. Zniżki nie łączą się.

16. Dla nowych uczestników PIERWSZY TRENINGI BEZ OPŁAT, w przypadku rezygnacji.
17. Istnieje możliwość dokonywania opłaty przelewem (zakładka kontakt na stronie internetowej).

18. Ceny po uwzględnieniu rabatów zaokrąglane są do pełnych 5zł.

19. Istnieje możliwość odrabiania zajęć w innych lokalizacjach.

UWAGA! Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.


REGULAMIN OGÓLNY ZAJĘĆ JIU JITSU


1. Wszyscy uczestnicy zajęć Jiu-jitsu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Do udziału w zajęciach dopuszczani są wyłącznie uczestnicy, którzy:
a. nie posiadają przeciwwskazań do ćwiczeń Jiu-jitsu oświadczenie rodzica/opiekuna, oraz oświadczenia od
lekarza specjalisty.
b. dokonali w terminie opłaty za zajęcia.
3. Zajęcia odbywają się systemem całorocznym (ciągłym) z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień), przerw
świątecznych, ferii zimowych oraz dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że pojawi się osobna informacja i grafik na ten
okres. Klub zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od klubu.
4. Ćwiczący zobowiązani są do przestrzegania higieny osobistej. Paznokcie powinny być obcięte, a długie włosy gładko
zaczesane i spięte, wszelka biżuteria (kolczyki, zegarki, łańcuszki itp.) zdjęte.
5. Ćwiczenia odbywają się w strojach przeznaczonych dla danej Sztuki Walki, lub w przypadku jego braku w stroju
sportowym. Nie ma możliwości ćwiczenia w stroju codziennym oraz odzieży zawierającej ostre elementy jak guziki, zamki
itp.
6. Obowiązki ćwiczących w Sali:
a. należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom prowadzącego zajęcia,
b. szanować uczestników ćwiczeń, a przede wszystkim starszych stopniem,
c. przestrzegać tradycji i etykiety Jiu-jitsu,
d. szanować sprzęt do ćwiczeń i używać zgodnie z przeznaczeniem,
e. telefony komórkowe należy wyciszyć na czas treningu.
7. Czynności zabronione na sali:
a. samowolne opuszczanie sali lub włączanie się do ćwiczeń,
b. rozmowy bez zezwolenia prowadzącego,
c. posiadanie przedmiotów stwarzających zagrożenie dla ćwiczących (zegarki, naszyjniki, kolczyki itp.),
d. spożywanie posiłków,
e. używanie sprzętu sportowego oraz innego znajdującego się na sali niezgodnie z przeznaczeniem,
f. wnoszenia na salę przedmiotów niebezpiecznych: noży, pałek, szklanych butelek itp.
8. Ćwiczący przestrzegający regulaminu, wyróżniający się systematyczną praca i zaangażowaniem w pracy sekcji (udział w
seminariach, wyjazdach, zawodach sportowych) może na wniosek prowadzącego sekcje zostać nagrodzony.
9. Nagrody:
a. możliwość wcześniejszego zdawania na stopień kyu,
b. skrócenie okresu ćwiczeń do egzaminu na stopień kyu,
c. dopuszczenie do egzaminu na więcej niż jeden stopień kyu,
d. częściowe lub całkowite sfinansowanie obozu sportowego,
e. nagroda rzeczowa.
10. Ćwiczący nieprzestrzegający regulaminu, nieszanujący zasad etycznych Jiu-Jitsu, może zostać ukarany przez
prowadzącego zajęcia w formie ustalonej w punkcie 11.
11. Kary:
a. upomnienie ustne,
b. wykluczenie z treningu,
c. zawieszenie w treningach bez zwrotu opłaty za zajęcia,
d. degradacja stopnia
e. wykluczenie z Klubu bez zwrotu opłaty za zajęcia.
12. Młodzież ucząca się (nieletnia) zobowiązana jest do osiągania pozytywnych ocen w szkole, wobec osób niestosujących się
do powyższego zalecenia prowadzący może zastosować kary wg. punktu 11.
13. Uczestnicy ponoszą pełna odpowiedzialność finansową za wyrządzone przez siebie szkody. Wszystkie spory wynikające z
zaistniałych nieszczęść reguluje przepisami Kodeks Cywilny.
UWAGA! Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.dnia